مدت زمان قرار داد : 91 روز

ویژگی های پلنساختن کلیپ : داردقیمت کل:800,000 تومان