فنگ شویی راه کسب ثروت , موقعیت و موفقیت

فنگ شویی راه کسب ثروت , موقعیت و موفقیت

 فنگ شویی امروزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ھﻨﺮ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ھﻨﺮ ﭘﻨﭻ ھﺰار ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارد و ﺑﻪ ﺧﺎطﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻓﻮق اﻟﻌﺎده آن در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ، ثروت ، ﺳﻼﻣﺘﯽ و رواﺑﻂ  اجتماعی ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اﮔﺮ ﭼﻪ فنگ شویی ھﻨﺮ ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ ، اﻣﺎ اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﻤﺪن ھﺎ ﻧﻈﯿﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎ ، ژاﭘﻦ و ھﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد دارد . این هنر ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﻤﺎن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮوﯾﺪ ، ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎراﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ و آﺳﺎﯾﺶ به شما دست دهد و در کل احساس خوبی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺘﺎن ﺣﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﺗﻌﺎدل و ھﺎرﻣﻮﻧﯽ اﺳﺖ و ﺷﻤﺎ آن  را ﺑﻪ طﻮر ﻏﺮﯾﺰی اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ روﯾﺪ ﮐﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ و دﻟﭙﺴﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺒﻠﻤﺎﻧﯽ دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ و ﮔﺮان دارد ، اﻣﺎ ھﺮ طﻮر ﮐﻪ ھﺴﺖ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪارید .دوﺑﺎره ﺷﻤﺎ اﻧﺮژی ھﺎی ﻣﺤﯿﻂ را ﺣﺲ ﮐﺮده اﯾﺪ ، ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ھﺎرﻣﻮﻧﯽ و ﺗﻌﺎدل ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﯿﻠﯽ از ﭼﯿﺰھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﮑﺎرﻣﺎن و ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف ﻣﺎ ھﺴﺘﻨﺪ.

معنای لغوی فنگ شویی این گونه است که فنگ به معنای باد و شویی به معنای آب میباشد .

ﻓﻨﮓ ﺷﻮﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺲ ﺗﻌﺎدل ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاﻓﻤﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.از ﺳﻮﯾﯽ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﺎ الهام از طﺒﯿﻌﺖ ، ﺷﯿﻮه ھﺎ و راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ھﺎرﻣﻮﻧﯽ و ﺗﻌﺎدل در درون و ﺑﯿﺮوﻧﻤﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﺷﻮد.

از لحاظ علمی در اطراف ما انرژی های فروانی وجود دارند که ما و محیط اطرافمان بهم وارد میکنیم پس اگر بتوانیم این انرژی راکنترل کنیم و درست هدایت کنیم میتوانیم در ایجاد فضای آرامش بخش و حس خوب در منزل خود کمک کنیم.

 این هنر توصیه هایی به ما در مورد ارتباط با فضای اطرافمان میدهد تا انرژی های اطرافمان را کنترل کنیم .

اگر تصمیم به ساخت منزل خود را دارید یا تصمیم به تغییر دکوراسیون منزل دارید از  قوانین آن استفاده کنید تا در کنار دکوراسیون زیبا با کنترل انرژی های اطراف خود در ایجاد حس خوب و آرامش بخش در خانه خود نقش داشته باشید .

بازار مبل ملایر قصد دارد با ارائه ی 10 نکته مهم فنگ شویی در این زمینه راهنمای شما عزیزان باشد.

1-  در ورودی نباید روبه روی سرویس بهداشتی باشد :

دستشویی یکی از نقاط منفی انرژی است .دستشویی نباید مقابل یا کنار در ورودی باشد. چون انرژی های منفی سرویس بهداشتی با انرژی های مثبت ورودی ترکیب میشوند. در این صورت محل درسرویس بهداشتی باید تغییرکند. اگر چنین کاری مقدور نباشد باید یک حائل بین در دستشویی و در ورودی قرار بگیرد . اما این حائل نمی تواند مثل پرده یا پارچه باشد چون باید بتواند بازتاب کننده انرژی باشد و مانع ورود انرژی به دستشویی شود.

2-  همیشه در سرویس بهداشتی را بسته نگه دارید :

زمان های گذشته سرویس بهداشتی را بیرون خانه می ساختند این کار بسیار درست بوده و برای سلامت ساکنین بسیار مفید بوده است . سرویس بهداشتی مملو از سموم و باکتری ست .

پس همیشه در سرویس بهداشتی را بسته نگه دارید و مرتبا آن را تمیز نگه دارید .

توصیه مهم : از آن جایی که نمک انرژی منفی را جذب میکند بهتر است در کنار پنجره سرویس بهداشتی یک کاسه با مقداری نمک تصفیه نشده یا یک سنگ نمک درآنجا قرار دهید تا آلودگی ها را جذب کند و هنگامی که نمک کهنه شد آن را دور بیندازید و عوض کنید.

3-  مقابل در ورودی نباید مانعی وجود داشته باشد :

در ورودی یکی از مهمترین بخش های خانه است و باید در جای صحیح خانه قرار گیرد. در ورودی راه داخل شدن انرژی های مثبت به درون خانه است . مقابل در ورودی چه در قسمت داخل چه در خارج نباید مانعی وجود داشته باشد. بهترین روش این است که در ورودی به به یک راهرو یا فضای بزرگ باز شود و از قرار دادن وسایلی مثل جا کفشی یا هر نوع شلوغی یا حتی از قرار دادن ستون در قسمت ورودی خود داری کنید.

فنگ شویی-بازار مبل ملایر

4-  از خارج مقابل در ورودی مانعی وجود نداشته باشد :

هنگامی که از خانه خارج میشوید نباید روبه روی در ورودی از خارج مانعی مثل راه پله وجود داشته باشد . این ایراد مهمی ست . از خارج روبه روی در ورودی نباید پلکان یا دیوار وجود داشته باشد.

فنگ شویی-ملایر

5-  مقابل در ورودی آینه قرار ندهید :

در بسیاری از خانه ها مقابل در ورودی خانه آینه نصب میشود . همان طور که قبلا گفتیم هنگام ورود به خانه همراه خود انرژی  به داخل میاورید و هنگام ورود به خانه در صورت وجود آینه این انرژی به آینه برخورد میکند و از خانه خارج میشود.

توجه داشته باشید که دیوار مقابل در ورودی نباید خالی باشد و از آینه هم نباید استفاده بشود بهترین انتخاب این است که تصویری روی دیوار نصب کنیم اگر از تصاویری که در آن ها طبیعت جریان دارد استفاده کنیم بهتر است. توصیه میشود از تصاویری مانند کوهستان یا جنگل و یا جاده ای که وارد کوهستان یا جنگل و ... میشود استفاده کرد.

فنگ شویی-بازار مبل

6- قرار دادن آینه در مقابل میز ناهار خوری :

در اتاق ناهار خوری از آینه استفاده کنید . آینه میتواند بازتاب کننده انرژی باشد و وقتی در کنار خانواده در حال میل کردن غذا هستید میتواند این انرژی شادی و برکت را دریافت کرده و بازتاب می کند . البته این نکته را در نظر داشته باشید که آینه را کنار یا روبه روی اجاق گاز قرار ندهید این کار بسیار مضر است. بهترین مکان کنار میز ناهار خوری ست .همچنین میتوانید تصویر یک غذای لذیذ را روی دیوار آشپز خانه یا کنار میز غذاخوری نصب کنید و یا به طور دائم یک ظرف با میوهای تازه روی میز قرار دهید طبق فنگ شویی این کار میتواند این انرژی را ساطع کند که همیشه در این خانه غذا و برکت وجود دارد و مانع از این میشود که دچار کمبود غذا شوید. و وجود آینه هم بازتاب کننده این انرژی ست که بسیار مفید است.

7- از تصویر جنگ و نبرد پرهیز کنید :

از قرار دادن تصویر جنگ و نبرد چه به صورت نقاشی چه عکس خودداری کنید این کار حال و هوای جنگ را برای انسان زنده میکند . حتی در نزاع بین مادر شوهر و عروس هم بی تاثیر نیست.

8- قرار دادن گل و گیاه در محیط خانه :

در نقاط مختلف خانه میتوان گیاهان متفاوتی قرار داد. بهتر است به جای استفاده از نقاشی های آن ها و تصاویرشان از خود گیاه واقعی استفاده کنید. هر گل نماد خاصی دارد مثلا گل صد تومنی برای بخت گشایی ست و میتوان از خود گل یا تصویر آن در اتاقتان استفاده کنید البته اگر متاهل هستید نیازی به آن ندارید ؛ قرار دادن آن در اتاق خوابتان اصلا توصیه نمی شود.

9-  بونسای و کاکتوس ممنوع :

طبق فنگ شویی هرگز نباید در خانه یا دفترکار از گیاهان کاکتوس یا بونسای استفاده کرد. خارهای کاکتوس انرژی منفی را در خانه پخش میکنند . از قرار دادن بونسای هم خودداری کنید چون این گیاهان درست است که ظاهری زیبا دارند اما نماد توقف رشد هستند پس از آن ها در خانه یا محل کار استفاده نکنید . توصیه میشود ازگیاهانی با برگ پهن استفاده کنید.

 

فنگ شویی-بازار مبل ملایر

10- طبق فنگ شویی یک راه خوب برای نشان دادن اتحاد و روابط خوب خانوادگی :

 قرار دادن عکس خانوادگی در اتاق نشیمن بسیار خوب است البته باید تمام اعضای خانواده در عکس بوده و همه چهره ای خندان داشته باشند. زوج ها میتوانند عکس دونفره ی خود را با چهره ی خندان در اتاق خواب قرار دهند.

فنگ شویی-بازار مبل ملایر

تمام اشیا اطراف ما از خود انرژی ساطع میکنند , اگر بتوانیم این انرژی ها را کنترل کنیم میتوانیم در بهبود شرایط زندگی خود نقش مهمی را ایفا کنیم .

10 نکته مهم درمورد فنگ شویی در اختیار شما قرار دادیم تا در صورت تمایل دکوراسیون داخلی منزلتان را طبق آن چیده و از انرژی مثبت اطراف خود لذت ببرید . باشد که این مقاله بتواند راهنمای شما عزیزان باشد. بازار مبل ملایر در خدمت شماست امیدواریم با ارائه نظرات و پیشنهاداتتان ما را در مسیر پیشرفت قرار دهید.

 

 

از اینکه وقت گذاشتید و این مطلب را تا انتها خواندید صمیمانه متشکریم، امیدواریم توانسته باشیم در این مطلب شما عزیزان را راهنمایی کنیم. لطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما درمیان بگذارید تا بتوانیم در ادامه راه از آنها بهره بگیریم. از اینکه لطف می کنید و این مطلب را به اشتراک می گذارید بی نهایت سپاس گذاریم.مهندس آینده :) زهرا خواجه زاده

نویسنده سایت بازار مبل ملایربرای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید. در صورت نداشتن حساب کاربری عضو شوید.

هنوز نظری ثبت نشده است !